شبکه اجتماعی بانک نوعی جدید از بانکداری و محصول نوآورانه بانکی مبتنی بر وب 2 و شبکه های اجتماعی است که براساس تعاملات زیاد و آسان مشتریان با بانک و با یکدیگر، باز تعریف محتوی یک بانک (اعم از کارمند، مشتری ، اعتبار ، سرمایه ، ضمانت، معرف، تسهیلات، سرمایه و....) بر اساس مفاهیم شبکه های اجتماعی، استفاده کامل از فضای مجازی و تاکید زیاد بر تعاون بین اعضا و تشریک مشتریان در تصمیم گیری و ... تعریف، طراحی و اجرا می گردد.

شبکه بانک اجتماعی یا شبکه اجتماعی مالی در واقع ترکیبی است از عملیات بانکداری مجازی و شبکه های اجتماعی به منظور استفاده از پتانسیل و اطلاعات شبکه های اجتماعی برای ایجاد بستری جدید و نوآورانه با هدف بازتعریف مفاهیم و تعاریف مرسوم مابین موسسات مالی، مشتریان و روابط مالی در فضای شبکه اجتماعی مجازی.

این برنامه از یک سو با امکان دسترسی به برخی از اطلاعات کاربر در شبکه اجتماعی مجازی و از سوی دیگر با دسترسی به امکان انجام تراکنشهای مالی کاربر در بانک مورد نظر خود فضای جدیدی ایجاد می کند که در آن مفاهیم دنیای فیزیکی بانکداری از قبیل اعتبار، شبه پول، وثیقه، ضمانت، وفاداری مشتریان، اجتماعات مالی و ... با توجه به ارتباطات و اطلاعات موجود در شبکه اجتماعی به صورتی متفاوت و جدید برای کاربران تعریف و قابل استفاده می گردد.

یکی از امکانات مهم این زیرساخت، جمع سپاری مالی(crowdfunding) می باشد. با ارایه این بستر کاربران این شبکه می توانند در تامین مالی پروژه ها مشارکت نمایند. در این بستر و بر اساس معیارهای مشخص شده در بخش روال محاسبه شهرت کاربران می تواند از مشارکت در تامین مالی و همچنین انجام موفق پروژه توسط مجریان منتفع شوند. کاربر می تواند با کسب انتفاع از حوزه بانکی، شبکه اجتماعی و تامین مالی اعتبار خود را افزایش داده و در آینده در انجام پروژه های جدید و یا تامین مالی پروژه ها از آن بهره مند شود.

با ارایه این محصول فرصت های کسب و کار جدیدی نیز فراهم می شود. برخی از این فرصت شامل

ذینفعان این سیستم بانک ها، مشتریان بانک ها، کاربران شبکه های اجتماعی، صاحبان ایده به عنوان مجری، حامیان مالی پروژه ها می باشند.